Phiếu yêu cầu

Chỉ tiêu Thử nghiệm

Mẫu

 Word  Excel  PDF
Tiêu chuẩn An Toàn Đồ Chơi Nhật Bản (ST) & Luật Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản về Đồ Chơi– Phiếu yêu cầu
Tiêu chuẩn An Toàn Đồ Chơi Nhật Bản (ST) & Luật Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản về Đồ Chơi – Danh sách vật liệu
Luật Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản về Bao Bì, Dụng Cụ tiếp xúc trực tiếp với Thực Phẩm – Phiếu yêu cầu
Luật Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản về Bao Bì, Dụng Cụ tiếp xúc trực tiếp với Thực Phẩm – Danh sách vật liệu

Địa chỉ gởi Mẫu thử và Phiếu Yêu Cầu Thử Nghiệm

18/F, A-1, Block 1, Tai Ping Industrial Centre,

57 Ting Kok Road , Tai Po, N.T. Hong Kong

Japan Recreation and Miscellaneous Goods Safety Laboratory

Hong Kong Office